Condicions d’ús generals

de la pàgina web

Avís legal

Vostè està visitant la pàgina Web www.fciaconejero.com/nova, titularitat de la FARMÀCIA CONEJERO ENSESA CB (en endavant, la FARMÀCIA).

Dades de contacte:

Avinguda Sant Narcís 71, 17005 Girona
info@fciaconejero.com/nova
Tel: 972 23 23 92
NIF: 55124622E

Aquest document (en endavant, Avís Legal) té per objecte regular l’ús del lloc web (en endavant la “pàgina web”) que la FARMÀCIA posa a disposició del públic a l’URL: www.fciaconejero.com/nova.

La utilització de la pàgina web per part d’una tercera persona li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest Avís Legal; per això, demanem a l’usuari que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si l’usuari no està d’acord amb l’Avís Legal, no té dret a utilitzar la pàgina web.

Tanmateix, la simple utilització i l’accés de l’usuari la pàgina web, significa que accepta aquest Avís Legal.

La prestació del servei de la pàgina Web per part de la FARMÀCIA té caràcter gratuït.

En general no s’exigeix la subscripció prèvia o registre com a usuari per a l’accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre a aquesta pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’usuari haurà de notificar immediatament a la FARMÀCIA qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

La FARMÀCIA incorpora i adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, i tot això d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La FARMÀCIA no se’n fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a la FARMÀCIA, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a la FARMÀCIA, o el possible mal ús que se’n faci de la documentació privada a què hagi tingut accés.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, al present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, que puguin causar qualsevol perjudici en els interessos o drets de terceres persones o que, d’alguna manera, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una utilització normal de la mateixa per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web, mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la FARMÀCIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la FARMÀCIA o de tercers.

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquest Avís Legal, i es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, com també de la informació que conté, amb total subjecció a la normativa que sigui d’aplicació.

Part de la pàgina web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

La FARMÀCIA no es farà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta pàgina web, es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@fciaconejero.com/nova

El present Avís Legal es refereix únicament i exclusivament a la pàgina web i continguts de la FARMÀCIA, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers, accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de la FARMÀCIA, i la FARMÀCIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la pàgina web de la FARMÀCIA, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica cap avaluació de la pàgina web enllaçada per part de la FARMÀCIA.

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de la FARMÀCIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu: el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, continguts en la pàgina web, estan protegits per la Llei.

La FARMÀCIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web de la FARMÀCIA i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la FARMÀCIA o dels titulars dels mateixos.

a) Responsabilitats per l’ús de la pàgina web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web. La FARMÀCIA queda exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari.

Malgrat que la FARMÀCIA empri tots els esforços i mitjans raonables per facilitar una informació fefaent en la pàgina web, això no garanteix la total absència de possibles inexactituds, errors i/o omissions o la permanent disponibilitat i continuïtat en l’accés a la mateixa. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra la FARMÀCIA basada en l’ús per part de l’usuari de la pàgina web. Si escau, l’usuari ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que s’irroguin a la FARMÀCIA amb motiu d’aquestes suposades reclamacions o accions legals.

A més, l’usuari accepta el que s’ha indicat abans i es compromet a emprar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través de la pàgina web o quan gaudeixi dels continguts i de la informació que hi trobi disponible.

b) Responsabilitat pel funcionament del lloc web

La FARMÀCIA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. La FARMÀCIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin alterar el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Així mateix, la FARMÀCIA també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com per danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la FARMÀCIA. Alhora, la FARMÀCIA està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

La FARMÀCIA farà totes les accions possibles per garantir la seguretat de la informació que hagi estat facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir la seguretat absoluta de les transmissions d’informació. Sens perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades, l’usuari sap que la seguretat en l’entorn d’Internet no es pot garantir de manera total i absoluta.

La FARMÀCIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts de la pàgina web.

c) Responsabilitat per enllaços

Els enllaços que conté la pàgina web poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. D’entre ells, la FARMÀCIA únicament està vinculada al grup Xarxa Farmacèutica SL que, a través del corresponent enllaç al seu lloc web (www.xarxafarma.com), ofereix els seus serveis i comercialitza un ampli catàleg de productes de Laboratoris de reconegut prestigi.

En relació als altres llocs de tercers, la FARMÀCIA manifesta que no ofereix ni comercialitza els productes o serveis que continguin, ni controla, exerceix vigilància o aprova els continguts o una altra classe de matèria en aquests llocs enllaçats.

La FARMÀCIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la seva pàgina web i que no sigui gestionada per la FARMÀCIA, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on pot ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web. A excepció del lloc web www.xarxafarma.com, els enllaços esmentats no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per visitar els llocs de destinació, i per això la FARMÀCIA no es fa responsable del resultat que s’obtingui a través d’aquests enllaços hipertextuals.

La FARMÀCIA queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a què es pugui accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat. Així mateix, les terceres persones que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual a la nostra pàgina web, caldrà que es dirigeixin a info@fciaconejero.com/nova per tenir-ne el consentiment previ, exprés i per escrit de la FARMÀCIA.

a) A través de formularis

Sens perjudici del que preveu cadascun dels formularis la pàgina web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal autoritza expressament la FARMÀCIA a tractar-les per a les finalitats que s’hi indiquin, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. La FARMÀCIA incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat de la FARMÀCIA, que serà comunicat degudament a l’Agència de Protecció de Dades.

La FARMÀCIA establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

L’usuari, o el seu representant legal, pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i/o revocació, dirigint-se per escrit, en qualsevol moment, a aquesta entitat, en el domicili situat a l’Avinguda St. Narcís núm. 71, de Girona. Tel. 972 23 23 92.

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

L’usuari garanteix que la informació, el material o les observacions que pugui facilitar a la FARMÀCIA, a través de la pàgina web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones, ni cap altra disposició legal. Tanmateix i llevat de les seves dades personals, la informació, els materials o les observacions que l’usuari faciliti a la FARMÀCIA es consideraran no confidencials, i la FARMÀCIA es reserva el dret a utilitzar-les de la manera que consideri més adequada.

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari. Podeu trobar més informació aquí.

La FARMÀCIA es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. L’usuari queda obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi a la pàgina web, per la qual cosa l’ha de llegir i acceptar cada vegada que el vulgui utilitzar.

La relació entre la FARMÀCIA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Catalunya.

La FARMÀCIA perseguirà l’incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin a dret.